HOME  |  SITEMAP  |  개인정보정책  |  관리자  
 
호스피스
호스피스 완화의료란?
병동 소개
병동 서비스
병동 입원안내
말기 암이란?
 
진료시간안내
 
   
 
HOME > 호스피스 > 병동 입원안내  
       
안내
       
  본원 입원환자  
       
  타 기관 입원환자  
       
  구비서류  
    1. 말기 환자 등 임을 나타내는 의사소견서 혹은 진단서 (1개월 이내)  
    2. 최근 검사자료 (CT나 MRI 복사)  
    3. 현재 복용중인 약 처방전  
    4. 의무 기록 사본 등  
    5. 가족관계증명서 (신청가능자본인)  
       
진료 시간
  오전 9:00 ~ 오후 6:00  
  오전 9:00 ~ 오후 1:00  
   
       
진료상담 및 문의
  051.559.8888  
  010.2188.8830  
  www..com